Inchide

Trimite unui prieten

Analiza swot

Exportă PDF - Analiza swot Tipăreşte pagina - Analiza swot Trimite unui prieten - Analiza swot

Pentru a se putea realiza planificarea dezvoltării durabile a comunei s-au delimitat 5 domenii de intervenţie relevante structurate pe sectoare de intervenţie cu un anumit specific.

Structura de intervenţie pe cele 27 de sectoare identificate se prezintă astfel:

I. DOMENIUL SOCIAL

1. Cultură şi tradiţii

Puncte tari Puncte slabe
 • se organizează anual „Sărbătoarea Grinţieşului"
 • este amenajat un muzeu etnografic 
 • populaţia locală preţuieşte patrimoniul cultural
 • elevii de şcoală participă la manifestări artistice 
 • manifestările culturale sunt de regulă sponsorizate sau suportate de la bugetul local
 • nu există suficiente manifestări permanente
 • modernismul influenţează modul de viaţă al populaţiei de la sate
 • populaţia adultă are foarte puţine iniţiative culturale
 • fondurile alocate pentru cultură sunt întotdeauna insuficiente
Oportunităţi Ameninţări
 • ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor comunei
 • instrumentele moderne pot relansa activităţi tradiţionale
 • posibilităţi de lansare a unor activităţi economice tradiţionale
 • caracterul ecologic al activităţilor tradiţionale
 • politici de brand tradiţional
 • migrarea populaţiei active spre zonele mai dezvoltate
 • tehnologia poate altera specificul local
 • lipsa unei pieţe de profil organizate
 • susţinere limitată a activităţilor tradiţionale 

2. Artă


Puncte tari Puncte slabe
 • populaţia tânără este interesată de arte
 • unele talente native locale pot anima domeniul
 • posibilitate de studii sistematice în Piatra Neamţ
 • nu există o educaţie artistică locală
 • nu există un mediu propice de promovare a talentelor artistice
 • accesul limitat la informaţii culturale
 • nu există un interes deosebit pentru susţinerea talentelor
Oportunităţi Ameninţări
 • comunitatea oferă cadru pentru exprimare
 • expunerea la kitsch
 • talentele identificate sunt atrase către centrele culturale consacrate 

 

3. Educaţie

Puncte tari Puncte slabe
 • existenţa infrastructurii instituţionale pentru învăţământul obligatoriu 
 • populaţia şcolară frecventează cursurile 
 • colectiv de cadre didactice cu o bună pregătire profesională
 • există un sistem de schimburi de experienţă (cercuri pedagogice)
 • sunt fonduri bugetare disponibile
 • număr scăzut de elevi
 • învechirea bazei materiale
 • lipsa locurilor de muncă
 • abandonul şcolar
 • nu există un sistem de formare continuă a adulţilor
 • personal este insuficient informat
 • mijloacele moderne de informare sunt insuficiente 
 • nu există alte surse de finanţare
Oportunităţi Ameninţări
 • programe speciale pentru dezvoltarea resurselor umane
 • modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii
 • nevoia de competenţe profesionale pentru economie
 • abordări noi ale educaţiei pe principii durabile
 • strategia în educaţie prevede o schimbare totală a sistemului 
 • decalaj faţă de ţările U.E. şi grad scăzut de valorificare a resurselor umane 
 • utilizare ineficientă a noilor dotări 
 • valorificarea competenţelor în mediul rural este limitată
 • politica de schimbări nu este adaptată uneori nevoilor reale


4.Asistenţă socială

Puncte tari Puncte slabe
 • funcţionează programul legal de ajutoare sociale 
 • ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică
 • informare operativă cu privire la formele de ajutor de stat
 • program de finanţare guvernamental
 • sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă
 • populaţia percepe denaturat sensul asistenţei sociale
 • personal insuficient pentru asistenţă socială
 • informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale
 • fonduri insuficiente
Oportunităţi Amenintări
 • există programe destinate asistenţei sociale 
 • dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor destinate asistenţei sociale 
 • politici sociale cu susţinere din partea UE
 • dezechilibre între nivelul de asistenţă a beneficiarilor şi o categorie socială aflată la limita de subzistenţă, neeligibilă 
 • denaturarea sensului asistenţei sociale 
 • repartizarea fondurilor către comunităţi locale ar putea fi neadecvată

 

5. Sănătate

Puncte tari Puncte slabe
 • există un sistem de asistenţă sanitară 
 • populaţia arondată integral medicilor de familie
 • există personal medical calificat
 • există un sistem minimal de informare prin afişaj şi comunicare directă 
 • există fonduri bugetare destinate asistenţei medicale
 • serviciile acordate sunt limitate
 • frecventarea neregulată a medicului de familie
 • deteriorarea modului de alimentare poate conduce la apariţia bolilor
 • personalul este insuficient 
 • insuficientă percepţie a factorilor de risc pentru sănătate
 • fonduri sunt insuficiente şi nu acoperă toate nevoile
Oportunităţi Ameninţări
 • există un sistem de monitorizare a asistenţei sanitare
 • există posibilităţi de dotări performante pentru cabinetele medicale
 • privatizarea sistemului de sănătate
 • promovarea principiilor naturiste
 • există programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei
 • reacţie inadecvată la sistemul de norme sanitare impuse
 • folosirea ineficientă a dotărilor
 • asistenţa medicală ar putea deveni „o afacere"
 • experienţă insuficientă şi rezultate neomologate 
 • politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă sanitară 

 

6.Ordine şi siguranţă publică

Puncte tari Puncte slabe
 • există serviciul asigurat de către Ministerul de Interne
 • populaţia localităţii are nevoie de servicii de siguranţă 
 • există personal calificat
 • există fonduri bugetare destinate funcţionării sistemului existent
 • nu sunt asigurate toate serviciile necesare comunităţii 
 • cetăţenii nu apelează întotdeauna la servicii
 • personalul nu are o atitudine pozitivă faţă de problemele cetăţenilor
 • cetăţenii nu sunt suficient informaţi
 • fonduri insuficiente pentru organizarea unui sistem de pază alternativ
Oportunităţi Amenintări
 • dezvoltarea libertăţilor individuale determinate de cadrul democratic
 • există posibilitatea dotărilor tehnice pentru desfăşurarea activităţii
 • există legislaţie fermă pentru descurajarea infracţionalităţii
 • creşterea numărului de acte infracţionale
 • creşterea infracţiunilor economice
 • deversări şi depozitări ilegale de deşeuri
 • îngrădirea libertăţilor individuale

 

7.Condiţi de locuit

Puncte tari Puncte slabe
 • case în stare bună şi medie pentru 90% din locuinţe
 • majoritatea locuitorilor comunei au case noi
 • există specialist tehnic în cadrul primăriei
 • există publicaţii de specialitate
 • există resurse financiare private care determină un ritm constant de înnoire a fondului locativ
 • condiţii de locuit încă neadaptate la exigenţele actuale
 • locuitorii nu au cultura necesară utilizării facilităţilor actuale de locuit 
 • nu există un sistem de consiliere în domeniul habitatului
 • interes redus pentru informare
 • creşte decalajul între diversele categorii sociale 
Oportunităţi Ameninţări
 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
 • există materiale şi tehnologii noi pentru construcţii
 • generarea de fonduri pentru investiţii imobiliare publice
 • există materiale de construcţie ecologice în zonă 
 • există politici de încurajare a îmbunătăţirii condiţiilor de locuit
 • abandonarea arhitecturii tradiţionale
 • utilizarea neadecvată a materialelor noi
 • gestionarea deficitară a acestor fonduri
 • posibilităţi reduse de aplicare a acestor politici pentru o mare parte a populaţiei

 

II. Domeniul ECONOMIC

 

8. Industrie

Puncte tari Puncte slabe
 • există activităţi industriale, mai ales în domeniul prelucrării lemnului
 • există clienţi pentru produsele realizate
 • există forţă de muncă cu calificarea necesară pentru activităţile existente 
 • potenţialul oferit de resursele locale este în general cunoscut
 • există posibilitatea accesării de fonduri pentru dezvoltare economică
 • nu sunt dezvoltate şi alte activităţi industriale 
 • nu există un brand al zonei
 • nu există forţă de muncă calificată pentru dezvoltarea altor activităţi
 • lipsa unor servicii de sprijin pentru cei ce pot crea IMM-uri la sate
 • lipsa unor facilităţi care să stimuleze investitorii 
 • proceduri birocratice, preferenţiale şi netransparente
Oportunităţi Ameninţări
 • creşterea gradului de ocupare a locuitorilor din comună
 • orientarea activităţilor din spaţiul rural spre activităţi non-agricole prin promovarea de noi tehnologii
 • stimularea economiei tradiţionale ţărăneşti şi a procesării specifice pe acest segment
 • produsele realizate din resurse naturale locale nu sunt poluante
 • există politici naţionale şi europene care încurajează dezvoltarea industriei rurale
 • exigenţe ridicate pentru locurile de muncă nou create 
 • globalizarea poate pune în pericol micile intreprinderi rurale
 • piaţa pentru aceste produse nu este consolidată
 • gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile industriale
 • efecte negative asupra mediului (zgomot, praf)
 • inexistenţa unei evaluări asupra ramurilor industriale posibil de dezvoltat în comună


9. Agricultură

 

Puncte tari Puncte slabe
 • există 1.094 ha păşuni şi 1.529 ha fâneţe şi un număr mare de capete de animale 
 • industria alimentară poate prelua cantităţi importante de produse de bază
 • o mare parte din locuitori sunt crescători de animale
 • există o informare continuă a crescătorilor de animale
 • există posibilitatea accesării de fonduri pentru dezvoltarea sectorului agricol
 • competitivitate scăzută a produselor agroalimentare
 • nu există un plan de preluare constantă
 • exploataţiile de dimensiuni reduse sunt orientate spre autoconsum 
 • calificare insuficientă a personalului
 • gradul redus de ocupare al forţei de muncă
 • atitudine rezervată a locuitorilor
 • resursele proprii necesare modernizării şi creşterii competitivităţii sunt reduse 
Oportunităţi Ameninţări
 • valorificarea potenţialului tradiţional local
 • creşterea veniturilor populaţiei din creşterea animalelor
 • crearea de locuri de muncă stabile
 • disponibilitatea unor soluţii tehnologice performante
 • acces la piaţa de echipamente competitive 
 • posibilitate de accesare a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pe bază de proiecte
 • acordarea de subvenţii agricole
 • există programe de realizare a produselor ecologice
 • există politici agricole de susţinere a costurilor ridicate
 • rezistenţa la schimbare a locuitorilor la trecerea de la agricultura de semi- subzistenţă la agricultura de profit
 • utilizarea ineficientă a echipamentelor şi tehnologiilor noi
 • dificultăţi în elaborarea documentaţiilor de accesare a fondurilor
 • creditele acordate de către instituţiile bancare sunt restrictive
 • creşterea preţurilor produselor
 • scăderea productivităţii
 • nu există o evaluare corectă a potenţialului local 

 

10. Silvicultură

Puncte tari Puncte slabe
 • există 9.636 ha de pădure pe teritoriul comunei
 • există o cerere mare de resurse silvice
 • există un ocol silvic cu personal calificat
 • există informaţii generale privind regimul silvic
 • există posibilitatea accesării de fonduri pentru silvicultură
 • supravegherea şi controlul sunt dificile 
 • există tendinţa de a se exploata neraţional fondul silvic 
 • proprietarii particulari de păduri nu au calificarea necesară
 • nu există informaţii adresate proprietarilor de păduri
 • nu s-au realizat proiecte de finanţare
Oportunităţi Ameninţări
 • posibilitate de refacere a echilibrului om - natură
 • există material biologic pentru realizarea programelor de reîmpădurire
 • creşterea veniturilor din silvicultură
 • refacerea echilibrului ecologic
 • există politici naţionale de împădurire 
 • reducerea numărului de locuri de muncă
 • perioadă mare de timp pentru valorificarea investiţiilor
 • neaplicarea politicilor din silvicultură in domeniul privat

 

11. Comerţ şi alimentaţie publică

Puncte tari Puncte slabe
 • există un număr mare de unităţi comerciale
 • piaţa de consum este în dezvoltare
 • locuitorii preferă activităţile comerciale
 • mijloacele mass-media asigură o bună informare despre produsele comerciale
 • volumul mare al tranzacţiilor comerciale
 • nu sunt respectate în totalitate normele europene
 • clienţii nu sunt suficient de exigenţi 
 • salariile sunt la nivelul minim din economie
 • informaţii contradictorii cu privire la evoluţia exigenţelor în comerţ
 • investiţii minime pentru dezvoltarea afacerilor în comerţ
Oportunităţi Ameninţări
 • maturizarea pieţei de consum odată cu creşterea nivelului de trai
 • există tehnologii noi în comerţ 
 • posibilitatea de extindere a comercializării produselor din zonă
 • posibilitatea promovării produselor ecologice
 • există politici pentru implementarea normelor europene 
 tendinţe de exagerare a consumului
rezerve din partea consumatorilor
inhibarea mediului concurenţial
gestionare necorespunzătoare a ambalajelor
exagerări în aplicarea politicilor pe plan local

 

12. Servicii

Puncte tari Puncte slabe
 • există unele servicii furnizate pentru comunitate
 • există o cerere mare de servicii pentru populaţie şi agenţi economici
 • există personal calificat pentru serviciile care sunt furnizate
 • mass-media asigură o bună informare cu privire la servicii pentru comunităţi
 • există posibilitatea dezvoltării fluxurilor financiare din servicii 
 • multe servicii de bază nu sunt asigurate
 • pentru unele servicii nu este conştientizată necesitatea şi utilitatea
 • nu există forme de pregătire a personalului pentru alte servicii
 • informaţiile din mass-media au un impact local redus 
 • venituri reduse din servicii
Oportunităţi Ameninţări
 • creşterea nivelului de trai determină dezvoltarea serviciilor
 • posibilitate de achiziţie a unor mijloace şi echipamente moderne
 • dezvoltarea mediului economic implică servicii noi
 • dezvoltarea unor servicii va influenţa pozitiv mediul înconjurător
 • există politici de dezvoltare a sectorului de servicii şi în mediul rural
 • unele servicii nu vor fi accesibile pentru o parte a populaţiei 
 • durata de viaţă este redusă
 • pentru unele servicii investiţiile au o perioadă mare de recuperare
 • unele servicii vor necesita investiţii suplimentare de mediu 
 • abordare neechilibrată a tuturor politicilor

 

13. (AGRO)TURISM

 Puncte tari  Puncte slabe
 • există un potenţial deosebit pentru dezvoltarea agroturismului
 • există cerere pentru servicii de agroturism
 • există iniţiativă zonală de pregătire a personalului calificat pentru turism
 • mass-media asigură o bună informare cu privire la serviciile turistice
 • există posibilitatea dezvoltării fluxurilor financiare din turism
 • nu există suficiente iniţiative 
 • serviciile nu sunt întotdeauna competitive 
 • exigenţele clienţilor sunt din ce în ce mai mari
 • lipsa unei culturi a activităţilor de turism
 • nu există informaţii particularizate pentru zona din care face parte comuna
 • fluxurile financiare variabile în cursul anului
 
 Oportunităţi  Riscuri
 • crearea de locuri de muncă
 • creşterea viabilităţii comunităţii de viaţă rurală
 • există tehnologii şi echipamente moderne pentru servicii turistice
 • există posibilitatea atragerii de fonduri destinate dezvoltării agroturismului
 • dezvoltarea turismului ecologic
 • există politici pentru dezvoltarea agroturismului montan
 • diluarea spiritului satului tradiţional
 • dispariţia agroturismului tradiţional
 • durată mare de recuperare a investiţiilor
 • creşterea volumului de ambalaje şi deşeuri
 • politici regionale de promovare a proiectelor în zone consacrate

 

 

 

 

14. CONSTRUCŢII

Puncte tari Puncte slabe 
 • există o piaţă importantă în sectorul privat
 • familiile din comună şi din mediul urban, tinerii căsătoriţi 
 • există personal specializat în unele lucrări de construcţii
 • există acces la informaţii privind activităţile din proiectare şi construcţii
 • activităţile de construcţii vor genera fluxuri financiare importante
 • unele construcţii existente nu corespund exigenţelor de locuit
 • nu apelează întotdeauna la servicii de specialitate
 • lipsa personalului specializat în instalaţii, lucrări de finisaje
 • activitatea în construcţii este temporară
 • informarea cetăţenilor cu privire la siguranţa în construcţii este deficitară
 • resurse financiare ale locuitorilor nu sunt suficiente
 Oportunităţi  Riscuri
 • se pot crea noi locuri de muncă
 • creştere a vitalităţii satului românesc
 • există materiale şi tehnologii noi în construcţii
 • există posibilitatea alocării de fonduri de la buget pentru construcţii sociale şi pentru tineri
 • există posibilităţi în zonă de utilizare a materialelor ecologice
 • există politici de dezvoltare durabilă a construcţiilor
 • mărirea discrepanţelor între diverse categorii sociale 
 • utilizarea neadecvată funcţie de zonă, condiţii climaterice 
 • construcţiile de locuinţe nu sunt eligibile pentru accesarea fondurilor structurale
 • deteriorarea echilibrului ecologic existent
 • pot apărea conflicte între aplicarea politicilor generale şi interesele particulare

 

III. Domeniul URBANISM

 

15. MANAGEMENTUL TERITORIULUI

Puncte tari Puncte slabe 
 • teritoriul comunei are o structură complexă care permite un management adecvat al teritoriului 
 • comunitatea doreşte un management performant al teritoriului
 • există un compartiment al Primăriei care se ocupă de amenajarea teritoriului şi urbanism
 • există un cadru legislativ adecvat
 • nu este definitivat regimul juridic al tuturor terenurilor şi pădurilor
 • proprietarii de terenuri sunt rezervaţi în aplicarea managementului
 • personalul nu are competenţe suficiente pentru aplicarea managementului
 • nu există o promovare a conceptului de management al teritoriului
 • managementul teritoriului necesită resurse financiare locale
 Oportunităţi  Riscuri
 • comunitatea este deschisă conceptului de management al teritoriului
 • există modele şi instrumente noi de aplicare a managementului
 • potenţialul teritoriului eficient utilizat
 • asigură condiţiile de păstrare a mediului natural
 • există politici generale de management al teritoriulu
 • modificări ale modului de viaţă al locuitorilor
 • nu există competenţe suficiente 
 • aplicarea neechilibrată a acestor politici în raport cu alte sectoare

 

16. PUG ŞI PUZ


Puncte tari  Puncte slabe
 • există un PUG anterior al comunei 
 • primăria dispune de personal calificat pentru supravegherea aplicării PUG
 • există informaţii disponibile pe plan local
 • se obţin venituri din eliberarea avizelor PUG
 • PUG nu mai este de actualitate 
 • există rezerve în respectarea prevederilor PUG şi PUZ
 • personalul nu are competenţe suficiente pentru asigurarea respectării PUG
 • informaţiile nu sunt consultate la timp
 Oportunităţi  Riscuri
 • posibilitatea dezvoltării armonioase a localităţii
 • concentrarea activităţilor economice într-un areal stabilit prin PUZ
 • se poate face o planificare ecologică în urbanism
 • există politici naţionale privind planificarea teritoriului
 • costuri suplimentare pentru întreprinzători
 • politicile europene pot aduce schimbări importante în PUG 

 

17. AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Puncte tari Puncte slabe 
 • există personal în primărie pentru acest domeniu
 • există informaţii disponibile pe plan local 
 • teritoriul comunei are o structură neregulată
 • locuitorii au constituit gospodăriile după criterii specifice zonelor de munte
 • personalul nu are competenţe suficiente
 • nu sunt întotdeauna consultate în timp util
 • fonduri proprii insuficiente pentru aplicarea planurilor de amenajare a teritoriului
 Oportunităţi  Riscuri
 • există mijloace şi echipamente noi pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului
 • creşterea valorii terenurilor prin amenajare planificată
 • păstrarea echilibrului ecologic 
 • există politici naţionale şi comunitare de amenajare a teritoriului
 • rezerve în aplicarea planurilor de amenajare a teritoriului
 • afectarea habitatului unor specii prin amenajări antropice
 • implementarea neunitară a acestor politici

 

IV. Domeniul MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 

18. CALITATEA MEDIULUI (APĂ, AER, SOL)

Puncte tari Puncte slabe
 • mediul nu este poluat excesiv;
 • locuitorii comunei nu sunt expuşi la poluare excesivă;
 • este asigurată asistenţă din partea Agenţiei Judeţene de Mediu;
 • există posibilitatea accesării de fonduri POS mediu;
 • activităţile umane nu urmăresc cu prioritate evitarea poluării;
 • locuitorii ignoră efectele poluante a unor activităţi;
 • nu există preocupare a societăţii civile pentru starea mediului;
 • insuficientă informare privind riscurile de poluare;
 • insuficiente fonduri atrase;
Oportunităţi  Riscuri
 • îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor;
 • acces la tehnologii avansate de monitorizare şi amenajări ecologice;
 • posibilitatea atragerii de fonduri pentru proiecte în domeniul ecologic (POS Mediu);
 • structurarea activităţilor umane cu respectarea principiilor ecologice;
 • există politici ecologice naţionale şi comunitare;
 • nerealizarea indicatorilor de impact;
 • interpretarea distorsionată a acestor politici

19. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII UMANE

 

Puncte tari  Puncte slabe
 • expunerea la riscuri de înbolnăvire este urmărită de Direcţia de Sănătate Publică;
 • starea de sănătate a populaţiei este relativ bună;
 • există personal sanitar specializat care deserveşte dispensarele;
 • există o informare a populaţiei cu privire la riscurile de înbolnăvire;
 • nu există un feed-back a acţiunii de monitorizare;
 • populaţia nu se preocupă în mod regulat de starea de sănătate;
 • nu există specializări ale personalului medical;
 • populaţia nu se informează preventiv;
 • alocaţii insuficiente pentru sănătate;
Oportunităţi   Riscuri
 • creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin măsuri de prevenire a expunerii la factori de risc;
 • dotarea cu echipamente medicale noi;
 • dezvoltare economică susţinută de o populaţie activă sănătoasă;
 • promovarea proiectelor ecologice integrate cu protecţia sănătăţii umane;
 • există programe naţionale derulate prin Ministerul Sănătăţii;
 • ignorarea practicilor preventive ;
 • lipsa unei farmacii;
 • neutilizarea eficientă a echipamentelor;
 • posibilitatea accesării este limitată;

 


 

20. UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Puncte tari Puncte slabe
 • pe teritoriul comunei sunt 9636 ha de pădure;
 • reţeaua de ape totalizează 24 ha;
 • există o piaţă importantă pentru produsele naturale din zonă 
 • există forţă de muncă disponibilă ;
 • există informaţii referitoare la rezultatele unor cercetări în domeniul resurselor naturale;
 • pot fi generate fluxuri financiare importante;
 • puţine soluţii aplicate în valorificarea durabilă a resurselor;
 • nu există un sistem de retenţie a clienţilor;
 • sunt puţine persoane cu iniţiativă;
 • nu există date concrete despre resursele naturale din zonă; 
 • finanţarea trebuie asigurată pe plan local;
Oportunităţi   Riscuri
 • creşterea nivelului de trai al locuitorilor
 • există tehnologii noi de valorificare a resurselor
 • creşterea veniturilor obţinute prin utilizarea resurselor proprii 
 • restaurarea ecologică productivă
 • implementarea politicilor naţionale şi europene
 • abordări diferenţiate ale conceptului de proprietate al resurselor naturale
 • supraexploatarea resurselor
 • necorelarea cu alte politici adiacente

21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE

Puncte tari Puncte slabe
 • există un punct organizat de colectare a deşeurilor solide
 • gospodăriile au spaţii special amenajate pentru deşeuri
 • există personal disponibil pentru a fi angajat în acest domeniu
 • există un proces continuu de informare a locuitorilor
 • pot fi accesate fonduri structurale pentru finanţarea proiectelor de gestiune a deşeurilor
 • accesibilitatea limitată la acest produs
 • depozitele individuale improvizate constituie factori de risc pentru sănătate
 • activitatea este considerată demotivantă şi degradantă
 • percepţie scăzută a locuitorilor cu privire la necesitatea sistemului
 • dificultăţi în asumarea costurilor serviciilor de către populaţie
Oportunităţi  Riscuri
 • dezvoltarea unui mediu curat şi sănătos în comună
 • pot fi introduse tehnici de precolecatre selectivă şi valorificarea diferenţiată
 • dezvoltare prin realizarea unui parteneriat public - privat
 • rezolvarea problemelor ecologice determinate de deşeuri menajere
 • implementarea politicilor naţionale şi europene în domeniul deşeurilor
 • rezistenţă la schimbarea modului de conveţuire socială
 • blocarea procesului prin nerespectarea cerinţelor 
 • realizarea unui sistem costisitor doar pentru zona comunei
 • concentrarea şi amplificarea efectelor ecologice în câteva puncte
 • aplicarea înconsecventă a acestor politici

V. Domeniul INFRASTRUCTURĂ


22. TEHNICO - EDILITAR

 

Puncte tari Puncte slabe
 • creşterea numărului de locuinţe a înregistrat un ritm constant 
 • sunt peste 100 de gospodării care şi-au realizat reţele proprii de apă
 • există personal disponibil pentru a fi angajat în domeniul tehnico-edilitar
 • există un proces de informare a populaţiei cu privire la necesitatea dezvoltării sectorului tehnico-edilitar
 • pot fi accesate fonduri structurale pentru finanţarea proiectelor în domeniul tehnico-edilitar
 • nu există reţea publică de apă potabilă, canalizare şi staţie de epurare
 • o mare parte a locuitorilor nu renunţă la sursele tradiţionale de apă
 • personalul disponibil nu este calificat şi motivat
 • nu sunt disponibile date concrete privind obiectivele, priorităţile, costurile
 • dificultăţi în asumarea costurilor care revin locuitorilor pentru racordare şi servicii
 Oportunităţi  Riscuri
 • creşterea gradului de confort şi sănătate al locuitorilor
 • accesul la materiale şi tehnologii noi pentru realizarea proiectelor
 • dezvoltare prin realizarea unor parteneriate public-privat
 • rezolvarea problemelor ecologice generate de lipsa canalizării şi a sistemelor de epurare a apelor
 • schimbarea modului de viaţă necesită eforturi şi timp
 • lipsa de experienţă în utilizarea tehnologiilor noi
 • eficienţă redusă datorită distanţelor mari şi numărului redus de clienţi
 • crearea altor probleme ecologice (la depozitare,epurare)

 

23. ENERGETICĂ (producţie şi consum)

Puncte tari Puncte slabe
 • există o reţea de alimentare a localităţii cu energie electrică
 • toate locuinţele sunt conectate la reţeaua de energie electrică
 • consumul casnic de energie se situează la un nivel mediu
 • există personal calificat angajat al companiei E-ON
 • există informaţii despre resurse energetice convenţionale 
 • nu există variante alternative pentru asigurarea necesarului energetic
 • nu există reţea de gaze naturale
 • nu există preocupări pentru utilizarea surselor alternative de energie
 • nu există informaţii cu privire la soluţii energetice neconvenţionale
 • investiţiile în producţie de energie sunt neatractive
Oportunităţi  Riscuri
 • asigurarea cu energie contribuie la creşterea standardului de viaţă şi a gradului de civilizaţie
 • aplicarea unor tehnologii noi pentru valorificare resurselor alternative de energie
 • pot fi accesate programe de finanţare pentru investiţii în domeniul energetic
 • utilizarea soluţiilor şi tehnologiilor ecologice pentru producerea energiei
 • aplicarea politicilor energetice naţionale şi europene
 • nu există premisele construirii unei societăţi energetice durabile
 • nerespectarea standardelor de siguranţă şi protecţie
 • eficienţă scăzută pentru zone îndepărtate sau izolate
 • resurse locale limitate şi fluctuante
 • aplicarea neadecvată şi inconsecventă a politicilor energetice

24. SPAŢII VERZI

Puncte tari Puncte slabe
 • există o bază biologică importantă în gospodării(iarbă, arbuşti, flori) 
 • locuitorii comunei şi turiştii doresc amenajarea de spaţii verzi
 • există personal disponibil şi cu aptitudini în organizarea spaţiilor verzi
 • există un schimb continuu de informaţii în domeniu
 • -sursele de finanţare pot fi asigurate din bugetul local
 • nu există spaţii verzi publice amenajate
 • va fi dificilă protejarea spaţiilor verzi şi păstrarea curăţeniei
 • nu există personal calificat ca peisagist sau floricultor
 • nu există informare din surse specializate
Oportunităţi  Riscuri
 • crearea unui cadru armonios care să optimizeze relaţia om-natură
 • utilizarea materialului biologic rezistent, creat pentru zone de munte 
 • posibilitatea dezvoltării unor afaceri în domeniu
 • restaurarea ecologică prin amenajarea unor terenuri virane
 • aplicarea politicilor de dezvoltare durabilă în domeniul mediului înconjurător
 • neadaptarea unor specii la mediu
 • utilizarea incorectă a tehnologiilor
 • costuri ridicate pentru amenajări şi întreţinere
 • politicile bugetare publice locale nu pot aloca fonduri pentru acest sector

25. STABILIZARE TERENURI

Puncte tari Puncte slabe
 • pondere mică a terenurilor ameninţate în raport şi suprafaţa comunei
 • locuitorii care au gospodăriile amplasate în zone cu risc doresc stabilizarea terenurilor
 • există personal disponibil pentru a fi angajat în această activitate 
 • există informaţii privind soluţiile pentru reabilitarea terenurilor ameninţate
 • există terenuri argiloase şi terenuri inundabile
 • proprietarii terenurilor nu acţionează pentru stabilizarea lor
 • nu există personal calificat pentru managementul activităţii
 • nu există proiecte pentru situaţiile concrete din teren 
 • activitatea necesită finanţare din bugetul local
Oportunităţi  Riscuri
 • crearea de locuri de muncă pentru reabilitare şi exploatare 
 • se pot aplica soluţii tehnologice noi, accesibile şi eficiente
 • creşterea valorii terenurilor prin reabilitare
 • proiectele pot conduce şi la refacerea echilibrului ecologic 
 • aplicarea politicilor de amenajare a teritoriului
 • receptivitate redusă a cetăţenilor privind asocierea pentru rezolvarea problemelor terenurilor ameninţate
 • neadoptarea celor mai potrivite soluţii
 • costurile sunt ridicate şi dificil de suportat de către locuitori
 • se pot crea alte probleme ecologice 
 • perioadă mare de timp între investiţie şi manifestarea efectelor de stabilizare

26. REŢEA DE TRANSPORT

Puncte tari Puncte slabe
 • comuna este amplasată pe un drum naţional important şi dispune şi de o reţea proprie de drumuri
 • există sisteme publice şi private care asigură transportul de tranzit prin comună
 • locuitorii călătoresc mult în interes de serviciu şi pentru alte scopuri
 • există personal calificat al Companiei Naţionale de Drumuri
 • pot fi accesate fonduri guvernamentale şi structurale pentru modernizarea infrastructurii
 • distanţe mari până la centrele urbane importante
 • drumurile comunale nu sunt modernizate
 • nu au acces la legături optime pentru călătorii lungi
 • nu există personal propriu pentru întreţinerea drumurilor comunale
 • costurile lucrărilor de întreţinere a drumurilor trebuie suportate din bugetul local 
Oportunităţi  Riscuri
 • creşterea confortului şi îmbunătăţirea relaţiilor umane 
 • aplicarea tehnologiilor noi de modernizare a drumurilor comunale 
 • posibilitatea înfiinţării firmelor de transport
 • facilitarea dezvoltării locale prin îmbunătăţirea calităţii transporturilor 
 • rezolvarea unor probleme ecologice prin modernizarea transporturilor 
 • aplicarea politicilor naţionale şi europene pentru modernizarea infrastructurii de transport
 • tranzitarea comunei de către transportatori ilegali 
 • creşterea poluării 
 • implementarea preferenţială a politicilor în infrastructură

27. ADMINISTRAŢIE ŞI SOCIETATE CIVILĂ

 

Puncte tari Puncte slabe
 • actul administrativ este în interesul locuitorilor comunei
 • cetăţenii comunei îşi aleg reprezentanţii
 • există personal calificat şi profesionist
 • se utilizează sistemele actuale de informare
 • gestionează exigent resursele financiare
 • locuitorii nu participă întotdeauna la actul administrativ
 • nu există structuri organizate ale societăţii civile (ONG)
 • nu acoperă toată problematica de interes în administraţie
 • nu există un serviciu de informare şi consiliere pentru cetăţeni
 • volumul încasărilor este mic 
 • alocările din fondurile centralizate sunt mici
Oportunităţi  Riscuri
 • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate
 • dotarea cu mijloace moderne de lucru
 • crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unui mediu economic dinamic
 • accesul la resursele necesare refacerii echilibrului ecologic pe teritoriul comunei
 • creşterea autonomiei locale în actul administrativ
 • utilizarea ineficientă a mijloacelor achiziţionate 
 • dezvoltarea concurenţei
 • practicarea unor politici discriminatorii în alocarea resurselor locale
Galeria foto Carte oaspeti