responsabil:
Gheorghiu Ionuţ – consilier
Apopei Georgiana Iuliana – consilier

Atribuții
(click pentru informații)

- întocmirea programului anual al achiziţiilor publice, înaintarea spre aprobare conducătorului autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul Serviciului Contabil; - operarea sau completarea ulterioară a programului anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă în aceleaşi condiţii ca şi programul anual;
- operarea sau completarea ulterioară a programului anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aprobă în aceleaşi condiţii ca şi programul anual; - întocmirea raportului anual al achiziţiilor publice;
- primirea şi analizarea referatelor de necesitate; - primirea şi analizarea caietelor de sarcini;
- primirea şi analizarea listelor cu cantităţi; - primirea şi analizarea temelor de proiectare;
- verificarea existenţei fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie publică în parte; - cumpărarea directă on-line din catalogul electronic;
- întocmirea notei justificative de estimare a valorii contractului de achiziţie publică, a notei justificative privind selectarea procedurii de atribuire, a notei justificative privind criteriile de calificare şi selecţie a ofertanţilor, a notei justificative privind criteriul de atribuire; - elaborarea, înaintarea spre aprobare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fişelor de date a achiziţiilor publice;
- elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare la licitaţie; - transmiterea spre publicare în SICAP (www.e-licitatie.ro) a tuturor documentelor impuse de legislaţia în vigoare, în materia achiziţiilor publice;
- notificare UCVAP, dacă este cazul, şi gestionarea relaţiei cu UCVAP pe durata verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; - gestionarea relaţiei cu ANAP;
- întocmirea şi înaintarea spre aprobare a referatelor pentru constituirea Comisiei de evaluare şi numirea membrilor acesteia; - transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
- primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificări la documentaţia de atribuire; - primirea ofertelor;
- participarea la şedinţa de deschidere a ofertelor şi întocmirea procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; - participarea la şedinţele de evaluare a ofertelor, verificarea propunerilor tehnice şi financiare şi întocmirea proceselor-verbale de evaluare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a ofertelor admisibile; - întocmirea raportului procedurii de atribuire;
- comunicarea rezultatului procedurii; - întocmirea punctelor de vedere cu privire la eventualele contestaţii depuse, în vederea soluţionării acestora;
- elaborarea, cu sprijinul consilierului juridic, a contractelor de achiziţie publică şi înaintarea acestora spre semnare; - elaborarea anunţului de atribuire;
- întocmirea notelor interne pentru restituirea garanţiilor de participare către ofertantul câştigător şi ofertanţii necâştigători; - preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor –verbale de recepţie parţială şi finală;
- întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură de atribuire, în baza proceselor –verbale de recepţie parţială sau finală, acolo unde există obligativitatea conform legii. - îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- responsabil cu protectia mediului - responsabil cu G.D.P.R la nivelulu unităţii.
- responsabi cu procedurile de comunicare ale actelor de procedură. - ţine evidenţa modului de îndeplinire a activităţilor prestate de persoanele beneficiare de venit minim garantat şi cei care prestează ore în folosul comunităţii sub coordonarea asistenului social şi a viceprimarului.

Anunțuri - 2024

Document Deschide
Listă cantităţi lucrări - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Răspuns consolidat la solicitările de clarificare - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Contract lucrări - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Modele de formulare - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Program pentru controlul calității lucrărilor de instalații electrice - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Caiet de sarcini - „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
Referat necesitate in cadrul investiției „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE nr.3310/26.06.2024 Pentru EXECUTIA LUCRARILOR in cadrul investiției „ Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Grinties, judetul Neamt -etapa II” Deschide
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE – PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2024 - RECTIFICATĂ Deschide
SERVICII ÎNSCRISE ÎN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE Deschide
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE – PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2024 Deschide
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2024 Deschide
CONTRACT de furnizare produse privind ACHIZITIE MATERIALE DIDACTICE PENTRU INVESTITIA: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE ,,CONSTANTIN PANȚIRU” GRINȚIEȘ ȘI A STRUCTURILOR ȘCOLARE ARONDATE DIN COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ” Descarcă
Modele Formulare pentru achiziție materiale didactice pentru investiția "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale 'Constantin Panțiru' Grințieș și a structurilor școlare arondate din comuna Grințieș, județul Neamț" Descarcă
Referat de necesitate pentru achiziție materiale didactice pentru investiția "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale 'Constantin Panțiru' Grințieș și a structurilor școlare arondate din comuna Grințieș, județul Neamț" Deschide
Caiet de sarcini pentru achiziție de produse pentru investiția "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale 'Constantin Panțiru' Grințieș și a structurilor școlare arondate din comuna Grințieș, județul Neamț" Deschide
Anunț de public de selecție oferte achiziție echipamente specializatepentru investiția "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale 'Constantin Panțiru' Grințieș și a structurilor școlare arondate din comuna Grințieș, județul Neamț" Deschide

Anunțuri - 2023

Document Deschide
Regulament privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu precum și procesul de înregistrare al acestora Deschide
Anunț public de selecție oferte Pentru execuția lucrărilor în cadrul investiției "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
Documentație de atribuire pentru proiectul- "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț"
Referat necesitate pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
Modele formulare proiect "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
Contract lucrări pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
Documentație - Proiect "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
Caiet de sarcini - Proiect "Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Grințieș, jud Neamț" Deschide
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 Conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice - dupa buget Deschide
SERVICII ÎNSCRISE ÎN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE - dupa buget Deschide
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE – PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2023 - dupa buget Deschide
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 Conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice -initial Deschide
ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE – PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2023 - initial Deschide
SERVICII ÎNSCRISE ÎN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE - initial Deschide

Anunțuri - 2022

Document Deschide
Caiet de sarcini "Lucrări de reparații capitale la clădirea Primăriei comunei Grințieș, județul Neamț" Deschide
Anunț de publicitate privind achiziția directă de lucrări de reparații capitale la clădirea Primăriei comunei Grințieș, județul Neamț Deschide
Situația contractelor în derulare. Deschide
Situația proiectelor la nivelul UAT Grințieș Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii